NL FR EN

Algemene gebruiksvoorwaardenARTIKEL 1. Toepassingsgebied
De levering van de diensten van GOLAZO NV en EVENTEAM LIVE (“Dienstverlener”) in het kader van BELGIUM HOUSE geschiedt op de hiernavolgende voorwaarden, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen tussen partijen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst.

GOLAZO NV is een entiteit binnen de Golazo Group en ingeschreven in België onder het BTW nummer BE 0543.703.410, met hoofdzetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 (België), en EVENTEAM LIVE is een vennootschap onder Frans recht, met maatschappelijke zetel te 92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 433 298 197.

De diensten van Dienstverlener bestaan uit het aanbieden van VIP-pakketten en het organiseren van hospitality in het kader van Belgium House. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op degene die via de Belgium House website (www.lottobelgiumhouse.be) een dienst boekt en/of tickets aankoopt (“Klant”). Zij hebben voorrang op alle andersluidende en tegengestelde voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

Deze voorwaarden primeren op en worden aangevuld door de voorwaarden zoals vermeld op de factuur van Dienstverlener.

Zij worden geacht te zijn aanvaard door de Klant behoudens diens schriftelijke en gemotiveerd, aangetekend protest binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 2. Eenzijdige wijziging
Dienstverlener houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ze zal de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De Klant heeft het recht om binnen de 30 dagen na kennisgeving van deze wijziging de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Indien niet, wordt hij geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. Bestelling - Aanbod
De overeenkomst tussen Dienstverlener en Klant komt slechts tot stand na de bestelling door de Klant en na betaling zoals bepaald in art. 6 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom
Dienstverlener blijft de enige titularis van de intellectuele eigendomsrechten van haar creaties en organisaties. Om het even welke levering blijft eigendom van Dienstverlener tot op het ogenblik der integrale betaling van de prijs.

ARTIKEL 5. Prijs
De door Dienstverlener gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. De prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het wisselrisico is ten laste van de Klant. Bij een stijging van de prijs van bepaalde producten of diensten waarop Dienstverlener zelf geen invloed heeft, kunnen de prijzen hieraan aangepast worden.

ARTIKEL 6. Betaling
De diensten moeten steeds vooraf worden betaald en dit via het online betalingssysteem. De bestelling is pas geldig na betaling van het volledige bedrag.

Dienstverlener meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

ARTIKEL 7. Herroepingsrecht
De diensten vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

ARTIKEL 8. Annulering Bestelling
Elke annulering van de bestelling door de Klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Dienstverlener, dewelke hier op geen enkel ogenblik toe verplicht is.

ARTIKEL 9. Overmacht - Afgelasting - Aansprakelijkheid
Dienstverlener is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde de prijs die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Dienstverlener om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de afgelasting van de Olympische Spelen Parijs 2024 door het IOC en/of afgelasting van Belgium House door het BOIC, als gevolg waarvan de diensten niet kunnen plaatsvinden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het bestelde ticket of andere vorm van schadevergoeding. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 10. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen
Dienstverlener heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement, welke onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen. De Klant verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisatie aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels en overheidsmaatregelen, strikt te zullen naleven en opvolgen.

De Klant wordt aanbevolen om het evenement niet te bezoeken ingeval van symptomen die op COVID-19 of enige ander virus kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

ARTIKEL 11. Klachten
Geen enkele klacht op de diensten zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan GOLAZO NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, of aan EVENTEAM LIVE, 75 Ter, rue du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt wordt gericht, binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van de diensten of ontdekking van enig gebrek. Bij gebreke hieraan zal de dienstverlening geacht worden aanvaard te zijn.

ARTIKEL 12. Verplichtingen
Dienstverlener stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de Klant te voldoen. Zij kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis.

ARTIKEL 13. Persoonsgegevens
Dienstverlener zorgt ervoor dat eventuele verwerkingen van persoonsgegevens ter uitvoering van de Overeenkomst volledig conform de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving en binnen het grondgebied van de Europese Unie gebeurt. Voor een uitgebreide toelichting over verwerkingen van persoonsgegevens verwijst Dienstverlener naar het privacy statement.

ARTIKEL 14. Solidariteit
In geval van meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.

ARTIKEL 15. Uitvoeringsmodaliteiten
Het transportrisico en de port- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 16. Uitvoeringstermijn
Enkel de termijnen schriftelijk aangegeven door Dienstverlener zijn bindend. Deze termijnen zullen in ieder geval verlengd worden in geval van overmacht, wijziging van de bestelling door de cliënt, vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de cliënt of vertraging door betaling.

ARTIKEL 17. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Dienstverlener en de Klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt.
With the support of Foreign Affairs, .Be, Brussels, Flanders, Ostbelgien & Wallonia.
Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies op onze website. Hiermee volgen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze website en kunnen we uw ervaring verbeteren. Lees er meer over in ons cookiebeleid.
Meer informatie Accepteer alle Weiger alle niet noodzakelijke cookies